Mai névnap

Időjárás

Bemutatkozás

AZ ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA

 

Az intézmény rövid története

Intézményünk „történelme” egy kisiskola megmaradásának tipikus példája. 1975-től az Őrbottyáni Általános Iskola tagiskolájaként csak alsó tagozatát tarthatta meg intézményünk két összevont osztály keretein belül.

 

Csomád település, másfél évtizeden át tartozott közös tanácsi irányítás alá Őrbottyánnal. Az első önkormányzati választások után, a frissen megalakult helyi önkormányzat első lépésként, megszüntette az addigi alsó tagozatos összevont tanítást és ennek következtében az 1–4. évfolyamokon önálló osztályokat alakított ki.

 

A következő tanévben a fenntartói intézkedés nyomán visszaérkeztek a helybéli felső tagozatos tanulók is, így hosszú idő után 1993-ban indult az intézményünkben olyan tanév, amelyben már nyolc évfolyamos működés keretein belül – bár még csak hét működő osztályban – oktattunk.

 

Annak ellenére, hogy az intézmény visszakapta a felső tagozatát, az oktatáspolitikai változások és a kedvezőtlen helyi demográfiai tendenciák újra veszélybe sodorták a kisiskola létét. A fenntartó helyi önkormányzat tudatos, jól megfontolt intézkedéseivel növelte a település lélekszámát, (amelyet szerencsés módon támogatott a kistérségi szintű demográfiai tendenciák alakulása is) így a helyi társadalommal és az iskolavezetéssel összhangban, kiaknázva a kistérség demográfiai és közoktatási helyzetéből fakadó előnyöket, intézkedéseivel közvetve és közvetlenül is támogatta a helyi iskola megmaradását, fejlesztését.

 

about_1.png

 

A tudatos döntések meghozatala, a sikeres egymásra épülő stratégiai terv alapján végrehajtott cselekvési sorozat végrehajtása az intézmény legmerészebb álmaiban kitűzött jövőkép megvalósításához, (új iskolaépület megépítése) egyben a szervezet jelentős átalakulásához vezetett és az áldozatos munka eredményeképpen a kisiskola megmaradásához nyújtott lehetőséget.

 

about_2.jpg

 

Infrastruktúra


Az intézmény –a település egyik „zöldövezetében” megépített– új épülete 2010. március 16-án került átadásra, amelyben a korszerű építmény mellett energiatakarékos rendszerek találhatóak, illetve az intézmény területén az EU-szabványoknak megfelelő játszóudvar került kialakításra. Az intézmény jelenleg már minden tekintetben megfelel a mai modern oktatási intézmények által támasztott magas fokú követelményeknek, a nevelés-oktatás célkitűzéseinek megvalósítása és az újonnan beszerzett taneszközök és felszerelések egyaránt biztosítják a tanulók testi-lelki egészségnek kialakítását, megóvását és a versenyképes tudás megszerzését.

 

Az épület akadálymentesített, a gyengénlátók és egyéb fogyatékkal élők részére is megfelelő eligazító rendszert tartalmaz, a hatályos biztonsági előírásoknak megfelel. Az iskolaudvar és sportudvar a mindennapos szabadtéri testedzés lehetőségét is megteremtette. Az intézmény külső és belső környezetét a felmért igényekhez igazítva folyamatosan szépítjük, az eszközbeszerzéseknek köszönhetően egyre kényelmesebbé tesszük.

 

Települési jellemzők


Csomád község a Közép-Magyarország régió Veresegyházi kistérségének – ma már az egyik legdinamikusabban fejlődő – települése. A lakosság összetétele jelentősen megváltozott, hiszen a lakosság száma a betelepült új lakosokkal 10 év alatt több, mint a kétszeresére növekedett. A lakosság száma egyre növekvő, jelenleg 1720 fő. [1]

 

A jó közlekedés-földrajzi helyzet, a kedvező közlekedési lehetőségek, a természethez közeli, biztonságos környezet azt eredményezik, hogy a közeli fővárosból még mindig egyre többen telepednek le, választják lakóhelyül az újonnan parcellázott és a lakóövezetbe bevont egykori mezőgazdasági területeket. A település folyamatos, példátlan fejlesztésével, a megfelelő életkörülmények javításával sikerült elérni, hogy a lakosságot illetően, a korábbi stagnáló állapot megváltozott, így Csomád lakossága, − s ezen belül a tanköteles korú gyermekek számának folyamatos növekedéséből adódóan −, az iskola tanulói létszáma is növekvő tendenciát mutat.

 

[1] Csomád község Önkormányzata népesség nyilvántartás (2015. szeptember 30.)

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai


Iskolánkban az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. A pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján: célunknak tartjuk az egyetemes emberi kultúra olyan értékeinek közvetítését, mint a: humanizmus, tolerancia, szeretet, megértés, egymás iránti bizalom, tisztelet és megbecsülés, optimista életszemlélet.

 

Intézményünk, a feladatait három fő tevékenységi rendszeren keresztül valósítja meg. Ezek a következők:

  • tanítási-tanulási tevékenység;
  • az egészséges életmódra irányuló tevékenység;
  • a tanórán és az iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység.

 

Mindhárom tevékenységrendszer a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul, figyelembe véve a gyermekek fejlődés-lélektani jellemzőit és életkori sajátosságait.

 

Különösen fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, és a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési faladatainak megvalósítását.

 

Jelenleg érvényben lévő pedagógiai programunk tartalmazza azt a gazdag hagyományrendszert, amelynek alapján megszervezzük és lebonyolítjuk a 3 fő tevékenységi rendszerhez kapcsolódó rendezvényeinket, programjainkat.

 

Fontosságukra való tekintettel, az egészséges életmódra irányuló tevékenységekre, a környezettudatos szemlélet kialakítására és a közösségfejlesztésre irányuló széleskörű programjaink szervezésére, különösen nagy hangsúlyt fektetünk.

 

Másodízben nyertük el „Ökoiskola”-i címünket, a környezettudatos nevelési elemeket ökoiskolai programunk tartalmazza.

 

Iskolánk erőssége: a biztonságos környezetben történő, személyes kapcsolatokban gazdag, családias jellegű, partnerközpontú, a kölcsönös elégedettség elérésére irányuló, a minőség fejlesztése irányába ható működés.

 

Az iskola kiemelt feladata, hogy a hátrányokkal küzdő tanulók számára is biztosítsa a megfelelő fejlődést. Ezért logopédus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus alkalmazására van szükségünk annak érdekében, hogy minden arra rászoruló tanuló, teljes mértékben megkaphassa az igényelt fejlesztési lehetőségeket.

 

Oktatási szerkezet, az ellátott feladatok köre


Az Esztergály Mihály Általános Iskola jelenleg 8 évfolyammal, évfolyamonként egy osztállyal rendelkező 1 tanulószobai és 4 napközis és 1 tanulószobai csoportot működtető alapfokú oktatási-nevelési intézmény. A 2015/2016-os tanévben a legnagyobb létszámú osztály 31, a legkisebb 14 fős volt.

 

Tanórai kereteken kívül több szakköri csoportban és sportköri óra keretein belül tölthetik hasznos elfoglaltsággal délutánjaikat tanulóink. Az arra rászoruló diákok számára hetente összesítve 20 óra feletti fejlesztő, 8 óra felzárkóztató, valamint 2 óra felvételire előkészítő foglalkozás áll rendelkezésre. Intézményünkben a 2011/2012-es tanévtől kezdődően a Fóti Zeneiskola kihelyezett tagozataként, számos tanulónknak nyílik lehetősége három tanszakon belül zenei- és hangszeres ismeretek megszerzésére. Emellett intézményünkben három felekezet hitoktatója részesíti tanulóinkat hitoktatásban.

 

Tanulói adatok


Az intézmény férőhelyeinek száma 208 fő. Tanulói létszámunk 2012-ig folyamatosan nőtt, jelenleg stabilizálódni látszik. (lásd: 1. diagram)

  1. diagram

Az intézmény tanulói létszámának alakulása 1991. és 2015. között (fő) - október 1-jei állapot.

 

about_3.png

            Forrás: Jelentés az általános iskolák ……tanévi helyzetéről (1991/92-1998/99)

            Esztergály Mihály Általános Iskola éves statisztikái 2001-2015.

 

Pedagógus/alkalmazotti adatok

 

A 2015/16-os tanév II. félévétől 16 főállású és egy fő óraadó pedagógus alkotja a jelenlegi nevelőtestületet. A főállású pedagógusok közül 1 fő középiskolai tanári, 7 fő általános iskolai tanári, 8 fő tanítói (köztük 7 fő speciális képesítésű) végzettséggel bír. Szakos ellátottságunk csaknem 100%-os. Szakképzett óraadó logopédus, részmunkaidős iskolapszichológus és saját állományban lévő, két fő fejlesztő pedagógus szakértelme segíti a kiemelt figyelmet igénylő tanulók továbbhaladását, így segítve az intézményben folyó pedagógiai munkát.


A pedagógusok közel 40%-a helyben lakik, a többiek főleg a környező településekről járnak be. Tantestületünknek jelenleg 2 férfi tagja van.

 

Tantestületünkben egy alsós és egy felsős szakmai munkaközösség működik. Az új iskolaépület nagy alapterülete miatt 4 fő technikai dolgozónk gondoskodik az intézmény tisztaságáról.

 

Az intézmény számítógépparkjának hibamentes menedzselése már szerződéses rendszergazdát igényelt. Ugyanilyen konstrukció keretein belül kapott intézményünk gondnokot is, aki a műszaki jellegű problémák megoldásának felelőse.

 

Az iskolatitkári státusz betöltésére csak a 2010/2011-es tanév szeptemberétől nyílt lehetőség.

 

Taneszköz ellátottság


A helyi önkormányzat sikeres iskolaépítési- és eszközbeszerzési pályázatának eredményeképpen a taneszközeink újszerűek, szinte minden tekintetben megfelelnek a kor követelményeinek. A tanulók informatikai képességeinek fejlesztése érdekében korszerű (ma már fejlesztésre szoruló) informatikai eszközök állnak rendelkezésre az intézményben. Informatikai gépparkunk egy szerver számítógépet tartalmazó, hálózatba kötött számítógépekből áll, amelyből a szaktanteremben 26 db áll a tanulók rendelkezésére. A felső tagozatos tanulók számára az informatika tanórákon kívül minden szaktárgy esetében egyre több lehetőség nyílik a számítástechnika szaktanterem tanórai használatára, ahol megfelelőnek mondható hardveres és szoftveres környezet áll rendelkezésre az oktatáshoz.

 

Nyelvi labor segíti az idegen nyelv könnyebb elsajátítását.

 

Tanulói eredményességi mutatók


Az elmúlt tanévi országos kompetenciamérésekben intézményünk minden kompetenciaterületen a községi iskolák átlaga fölött, vagy azzal azonosan és az országos átlag közelében teljesített.

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói alapján az elmúlt négy tanévben a lemorzsolódás mértéke igen csekély, köszönhetően a tanulók felzárkóztatására szervezett egyéni fejlesztő foglalkozásoknak és az arra rászoruló tanulók esetében az egyéni felzárkóztatás érdekében végzett pedagógiai folyamatoknak.

 

A továbbtanulási mutatók alapján megállapítható, hogy végzős diákjaink 100 %-a valamilyen középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.

 

Tanulóink rendszeresen és sikerrel vesznek részt úgy a levelező jellegű, mint a kistérségi, illetve körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyeken, melyeken eredményesen szerepelnek.

 

Az elmúlt 15 évben több, jelentős sporteredménnyel is büszkélkedhetünk; futásban és atlétika többpróba sportágban rendszeresen avatnak megyei, de akár országos bajnokot is tanulóink közül.

 

Az intézmény külső elfogadottsága, keresettsége mutatójaként elmondható, hogy az iskola iránti érdeklődés nagymértékű. Még mindig vonzó tényező a viszonylag kis létszámunk, a széles programkínálatunk, az átlagosnál még mindig családiasabb légkörünk, a jól képzett tantestületünk, amely tényezők mellett természetesen sokszor döntő az eredményes működésünk.

 

Külső kapcsolatok


Intézményünk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, emellett még ma is fő támogatója a helyi önkormányzat, melynek példa értékű iskola iránti elkötelezettsége már hosszú évek óta bizonyított. A tantestülettel együttműködő szülői munkaközösség, a települési alapítvány, valamit az intézmény saját alapítványának támogatása iskolánk irányában szintén töretlen. A szülői munkaközöség a törvény által biztosított jogkörein kívül minden iskolai – tanulókat érintő – közösségi program szervezésében, támogatásában aktívan részt vesz.

 

Az Esztergály Mihály Általános Iskola Intézményi Tanácsa 2013. októberében alakult meg.

 

Munkakapcsolatban állunk az ügyeinkben eljárni illetékes gyámhivatallal, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai szakszolgálatokkal, a helyi óvodával, Művelődési Házzal és Faluházzal. Rendszeres és eredményes kapcsolatot tartunk az iskolaegészségügyi szolgálat tagjaival, az „Iskola rendőre” program keretein belül a rendőrséggel, alkalom- és szükség szerint a névadónk leszármazottaival, helyi vállalkozóinkkal, támogatóinkkal.

 

A tankerület iskoláival folyamatosan épül a kapcsolatrendszerünk, de időnként, a múltban velünk együttműködő, − ma már más tankerületbe tartozó− intézményekkel is tartjuk a kapcsolatot.

 

A települési lakosokkal a település hivatalos önkormányzati lapján (Csomádi Hírharang - http://www.csomad.hu) keresztül tudunk kapcsolatba kerülni, amelyben minden hónapban részletesen hírt adunk tevékenységeinkről. Hivatalos weboldalunkat (http://www.csomadsuli.hu) bármely érdeklődő megtekintheti.

 

Minden velünk kapcsolatban álló külső szervezettel kölcsönösen jó munkakapcsolatot tartunk fenn.

 

Kelemen Ildikó